Багийн төвийн барилга

.

ОНХСангийн хөрөнгөөр 2-р багт хурдын байр шинээр барив. 20 сая төг.