4-р багийн төвийн барилга

...

ОНХСангийн хөрөнгөөр 4-р багийн төвд хурлын байр шинээр барив.

Өртөг 15 сая төг.