2015 оны төлөвлөгөө худалдан авах ажиллагааны төлвлөгөө

 

                          Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын улсын төсвийн урсгал зардлаар       
      хийгдэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө               
                    17/12/2014  
№  Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал  Төсөвт өртөг сая, төг Тухайн онд санхүүжих (сая, төг) Эрх шилжүүлэх эсэх Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа   
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо  Үнийн санал авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо  Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Бараа   
1 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Үдийн цай 42228500 42228500 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/01
2 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Хоол 88380100 88380100 Үгүй Нээлттэй тендер 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/02
3 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Түлш халаалт 40000000 40000000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/03
4 Хүүхдийн цэцэрлэг хоол хүнсний материал 58734200 58734200 Үгүй Нээлттэй тендер 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/04
5 ЭМТөв тээвэр шатахуун 15200000 15200000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2016 15/05/2016 10/11/2015 ХӨ-ЖАС-2015/05
6 ЗДТГазар тээвэр шатхуун  13900000 13900000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2017 15/05/2017 10/12/2015
Нийт дүн  258442800 244542800              
                          Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр         
      хийгдэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө                 
                    17/12/2014  
№  Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал  Төсөвт өртөг сая, төг Тухайн онд санхүүжих (сая, төг) Эрх шилжүүлэх эсэх Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа   
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо  Үнийн санал авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо  Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо  Тендерийн дугаар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Бараа   
1 Бохирын машин 27000000 27000000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015  
2 Спорт заал шинээр барих 137986000 137986000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/07
3 Сургуулийн заалны шал солих засварлах 8000000 8000000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/08
4 Баяр наадмын зардал 5000000 5000000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/09
5 Мааньт хороололд шугамын өргөтгөл хийх, замын тэдэг тэмдэглэгээ 2500000 2500000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/10
6 2, 4-р багийн эмчийн мотоциколь 3000000 3000000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/11
7 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хийлгэх 14000000 14000000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015  
8 Хүүхдийн цэцэрлэг, соёл спортын цогцолборын хөрсний шинжилгээ 4500000 4500000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015  
9 Сумын төвийн замд, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх 1000000 1000000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/12
10 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв 10000000 10000000 Үгүй Харицуулалтын арга 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015 15/05/2015 10/10/2015 ХӨ-ЖАС-2015/13
Нийт дүн  212986000 212986000               0