Үнэлгээний хорооны дүгнэлт

            “ЗДТГАЗАРТ”

Үнэлгээний хорооны дүгнэлт

2015.01.15

Жаргалант сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх бараа, ажил үйлчилгээг шалгаруулах үнэлгээний хорооны хурлыг  2015.01.15 ний өдөр ЗДТГазрын засаг даргын орлогчын өрөөнд хийж.  Үнэлгээний хорооны гишүүн Ж. Амартүвшин,   Г. Батцэнгэл, Д. Пүрэвсүрэн, Б. Энхбат, Д. Цогтбаатар  нар оролцож  хуралдан  дараах дүгнэлтийг гаргалаа.

Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8.1.2 –д заасан босго үнээс бага төсөвт өртөгтэй дараах бараа, ажил, үйлчилгээг энэ хуулийн 7.3 д заасны дагуу дараах иргэн, аж ахуй нэгжтэй шууд гэрээ байгуулж ажиллах зөвлөмжийг хзргүүлж байна.

Тендерт оролцогчийн нэр

Тендерийн  үнэ

Ажил үйлчилгээний нэр

1

Ж. Энхамгалан

2500000

Мааньт хорооллын шугамын өргөтгөлийн ажил

2

Шууд худалдан авалтаар

3000000

Багийн эмчийн мотоцикль

 

 

Үнэлгээний хорооны дарга                                  Ж. Амартүвшин

Нарийн бичгийн дарга                                         Б. Энхтөр

Гишүүд                                                                      Г. Батцэнгэл

                                                                                    Д. Пүрэвсүрэн  

                                                                                    Д. Цогтбаатар

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ЗДТГАЗАРТ”

Үнэлгээний хорооны дүгнэлт

2015.05.17

Жаргалант сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх бараа, ажил үйлчилгээг шалгаруулах үнэлгээний хорооны хурлыг  2015.05.17 ний өдөр ЗДТГазрын засаг даргын орлогчын өрөөнд хийж.  Үнэлгээний хорооны гишүүн Ж. Амартүвшин,   Г. Батцэнгэл, Д. Пүрэвсүрэн, Б. Энхбат, Д. Цогтбаатар  нар оролцож  хуралдан  дараах дүгнэлтийг гаргалаа.

Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8.1.2 –д заасан босго үнээс бага төсөвт өртөгтэй дараах бараа, ажил, үйлчилгээг энэ хуулийн 7.3 д заасны дагуу дараах иргэн, аж ахуй нэгжтэй шууд гэрээ байгуулж ажиллах зөвлөмжийг хзргүүлж байна.

Тендерт оролцогчийн нэр

Тендерийн  үнэ

Ажил үйлчилгээний нэр

1

Д. Цогтбаатар

5”р баг

8000000 төг

Спорт заалны шал солих

2

Ж. Баточир 

5-р баг

1800000 төг

Сумын төвийн гудам хорооллын хаягжуулалт

3

Д. Баасанбаяр

5-р баг

1000000 төг

Сумын төвийн замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх

 

 

Үнэлгээний хорооны дарга                                  Ж. Амартүвшин

Нарийн бичгийн дарга                                         Б. Энхтөр

Гишүүд                                                                      Г. Батцэнгэл

                                                                                    Д. Пүрэвсүрэн 

                                                                                   

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

“ЗДТГАЗАРТ”

Үнэлгээний хорооны дүгнэлт

2015.06.12

Жаргалант сумын төвд эхчүүдийн амрах байр барих тендер шалгаруулах үнэлгээний хорооны хурлыг  2015.06.12 ний өдөр ЗДТГазрын мэдээллийн танхимд  Үнэлгээний хорооны гишүүн Ж. Амартүвшин, Г. Батцэнгэл, Д. Цогтбаатар, Д. Пүрэвсүрэн, Б. Энхтөр нар оролцож тендерийг  10.30 цагт  нээж үнэлгээний хороо хуралдан  дараах дүгнэлтийг гаргалаа.

Шийдвэрлэсэн нь: Тендерийг нээхэд 1 компани үнийн санал ирүүлсэн байна.

Аж ахуй нэгжийн нэр

Үнийн санал

1

Уран Цайз ХХК

106760583 төг

 

Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30.1.3 –д ирүүлсэн тендерийн үнэ төсөвт өртгөөс 5 хувиас хэтэрсэн учир тендерээс татгалзаж дахин тендерийг зарлахаар шийдвэрлэв.  Дахин материал ирүүлэх сүүлийн хугацаа: 2015.06.26 ний өдрийн 10.00 цагаас өмнө

Дахин шалгаруулах хугацаа 2015.06.26 ний өдрийн 10.30 цаг. Ирүүлсэн тендерийн бичиг баримтыг хаягаар буцаан хүргүүлэв. Заасан хугацаанд дахин тендерийн бичиг баримтаа ирүүлж оролцох боломжтой.

Үнэлгээний хорооны дарга                                  Ж. Амартүвшин

Нарийн бичгийн дарга                                         Б. Энхтөр

Гишүүд                                                                      Г. Батцэнгэл

                                                                                    Д. Цогтбаатар

                                                                                    Д. Пүрэвсүрэн

 

“ЗДТГАЗАРТ”

Үнэлгээний хорооны дүгнэлт

2015.06.12

Жаргалант сумын багийн эмчийн унааны тендер шалгаруулах үнэлгээний хорооны хурлыг  2015.06.12 ний өдөр ЗДТГазрын мэдээллийн танхимд  Үнэлгээний хорооны гишүүн Ж. Амартүвшин, Г. Батцэнгэл, Д. Цогтбаатар, Д. Пүрэвсүрэн, Б. Энхтөр нар оролцож тендерийг  10.30 цагт  нээж үнэлгээний хороо хуралдан  дараах дүгнэлтийг гаргалаа.

Шийдвэрлэсэн нь: тендерийг нээн үзэхэд нэг ч компани үнийн санал ирүүлээгүй учир хуулийн 30.1.1 д зааснаар тендерээс татгалзаж дахин зарлахаар шийдвэрлэв.

Дахин материал ирүүлэх сүүлийн хугацаа: 2015.06.26 ний өдрийн 11.00 цагаас өмнө

Дахин шалгаруулах хугацаа 2015.06.26 ний өдрийн 11.30 цаг

Ирүүлсэн тендерийн бичиг баримтыг хаягаар буцаан хүргүүлэв. Заасан хугацаанд дахин тендерийн бичиг баримтаа ирүүлж оролцох боломжтой.

Үнэлгээний хорооны дарга                                  Ж. Амартүвшин

Нарийн бичгийн дарга                                         Б. Энхтөр

Гишүүд                                                                      Г. Батцэнгэл

                                                                                    Д. Цогтбаатар

                                                                                    Д. Пүрэвсүрэн