2016 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

                              ЖАРГАЛАНТ СУМЫН  2016 ОНЫ 4 УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН      
                      16.12.23
2013 онд төлөвлөсөн худалдан авах ажиллагааны нэрс Батлагдсан төсөвт өртөг (мян, төг) Эрх шилжүүлсэн эсэх Гэрээний дүн Гүйцэтгэгчийн нэр  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо Тендерийн урилга сайтад нийтэлсэн огноо Сонинд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Гэрээ байгуулсан эрх олгосон огноо Гэрээ, байгуулж дүгнэсэн огноо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Урсгал зардал
1 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Үдийн цай 42.904 Тийм 42.904 Тэрх Той ХХК ХА 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
2 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Хоол 81.323 Тийм 81.323 Соёмбот ажнай ХХК НТШ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
3 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Түлш халаалт 40.0 Тийм 40.0 Цахиурт Аргамаг ХХК ХА 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
4 12 жилийн ахлах сургуулийн тээвэр шатахуун 7.0 Тийм 7.0 Идэрийн ундарга ШТС ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
5 12 жилийн ахлах сургуулийн бичиг хэрэг 0.905 Үгүй 0.905 Анарпринт ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
6 12 жилийн ахлах сургуулийн гэрэл цахилгаан 15.0 Үгүй 15.0 ЭБЦТСтанц ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
7 12 жилийн ахлах сургууль эмийн үнэ 0.534 Үгүй 0.534 Хатан дэвүүр ОНӨААТҮГ ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
8 Соёлын төвийн цахилгаан төлбөр 0.500 Үгүй 0.500 ЭБЦТСтанц ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
9 Соёлын төвийн бичиг хэрэг 0.100 Үгүй 0.100 Бэлго ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
10 Соёлын төвийн цэвэр бохир ус 0.80 Үгүй 0.80 В. Буяндэлгэр ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
11 Соёлын төвийн тээвэр шатахуун 0.250 Үгүй 0.250 Идэрийн ундарга ШТС ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
12 Соёлын төвийн ном хэвлэл 0.70 Үгүй 0.70 Г.Батцэнгэл ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
  Соёлын төвийн түлш халаалт 3.0 Үгүй 3.0 Улаан гозгор ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
13 Хүүхдийн цэцэрлэг цахилгаан 0.800 Үгүй 0.800 ЭБЦТСтанц ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
14 Хүүхдийн цэцэрлэг эмний үнэ 0.119 Үгүй 0.119 Хатан дэвүүр ОНӨААТҮГ ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
15 Хүүхдийн цэцэрлэг цэвэр бохир ус 1,5 Үгүй 1,5 В. Буяндэлгэр ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
16 Хүүхдийн цэцэрлэг бичиг хэрэг 0.172 Үгүй 0.172 Монгол шуудан ТӨХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
17 Хүүхдийн цэцэрлэг тээвэр шатхуун  1,2 Үгүй 1,2 Идэрийн ундарга ШТС ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
18 Хичээл үйлдвэрлэл 1.149 Үгүй 1.149 Бэлго ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
19 Хүүхдийн цэцэрлэг хоол хүнсний материал 57.492 Үгүй 57.492 Хандгайт хайрхан хоршоо НТШ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
  Хүүхдийн цэцэрлэг түлш халаалт 10.0 Үгүй 10.0 Түмний хүрд ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
20 ЗДТГазрын тээвэр шатахуун 9.137 Үгүй 9.137 Идэр ШТС ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
21 ЗДТГазрын түлш халаалт 5.190 Үгүй 5.190 Улаан гозгор ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
22 ЗДТГ-ын гэрэл цахилгаан  5.540 Үгүй 5.540 ЭБЦТСтанц ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
23 Бичиг хэрэг 2.200 Үгүй 2.200 Бэлго ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
24 Ном хэвлэл 3.0 Үгүй 3.0 Сэлэнгэ пэрэс ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
25 ЗДТГазар БҮТЭЗ 0.240 Үгүй 0.240 Бэлго ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
26 ЗДТГазар урсгал засвар 5.0 Үгүй 5.0 Баян цагаан ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
27 ЗДТГазар багаж хэрэгсэл 2,6 Үгүй 2,6 Соёмбот ажнай ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
28 ЗДТГазар интернэт 4.432 Үгүй 4.432 Монголын Цахилгаан холбоо ТӨХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
29 Эрүүл мэндийн төвийн бичиг хэрэг 0.9 Үгүй 0.9 Чандмана толгой ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
30 Гэрэл цахилгаан  1,8 Үгүй 1,8 ЭБЦТСтанц ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
31 Шуудан холбоо, интернэт 2.280 Үгүй 2.280 Монголын Цахилгаан холбоо ТӨХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
32 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх материал 0.720 Үгүй 0.720 Чандмана толгой ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
33 Эм бэлдмэл 1,4 Үгүй 1,4 Хатан дэвүүр ОНӨААТҮГ ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
34 Эрүүл мэндийн төвийн тээвэр шатахуун 13.129 Үгүй 13.129 Идэрийн Ундарга ШТС  ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
  ЭМТөв түлш халаалт 6.0 Үгүй 6.0 Улаан гозгор ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
  ЭМТөв хоол хүнс 6.0 Үгүй 6.0 Дэвжид хангай ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
35 ИТХурал бичиг хэрэг 0.187 Үгүй 0.187 Бэлго ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
36 ИТХурал тээвэр шатахуун 1.850 Үгүй 1.850 Идэр ШТС ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
          ОНХСан
37 Сумын төвийн зам засвар 59.742 Тийм 59.742 Мөнх Өргөө ХХК ХА 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
38 Мааньт хороололд шинээр худаг гаргах 18.0 Тийм 18.0 Хөвсгөл геологи ХХК ХА 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
39 Баг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  10.0 Үгүй 10.0 Түмний хүрд ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
40 Баяр наадмын зардал 5.0 Үгүй 5.0 Бэлго ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
41 3-р багт худаг засварлах 11.0 Үгүй 11.0 Хөвсгөл геологи ХХК ХА 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
42 1-р багт мал угаалгын ванна барих 4.0 Үгүй 4.0 Тул идэр хоршоо ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
43 Цэцүүхийн голд гүүр барих 2,5 Үгүй 2,5 Асгат бүлэг ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
44 4-р багийн зам засвар 1,5 Үгүй 1,5 Тосон бүлэг ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
45 Сумын төвийн хашааны хаяг шинчилэх 2,5 Үгүй 2,5 Буян насан жаргал ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
46 Дөрөлж хорооллын худаг засвар 1.0 Үгүй 1.0 Давдаг хоршоо ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
47 Хүүхдийн цэцэрлэгийг ундны усны тоног төхөөрөмжөөр хангах 0.5 Үгүй 0.5 Ус чандмана ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
48 Байгаль хамгаалагчын шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах 0.537 Үгүй 0.537 Бэлго ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
49 Цэцэрлэгт хүрээлэнд тоглоомын талбай барих 8.0 Үгүй 8.0 Идэрийн ундрага бүлэг ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
        Бусад
50 Сумын номын сангийн фондод ном нийлүүлэх 3.0 Үгүй 3.0 Аз хур ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
51 Ойжуулалтын ажил 5560.0 Үгүй 5560.0 Эрчимт идэр сум дундын ой анги ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
52 Мод үржүүлгийн газрын өргөтгөл засвар 2.0 Үгүй 2.0 Түмний хүрд ХХК ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
53 ЭМТөвийн эхчүүдийг амрах байрны засвар 1,4 Үгүй 1,4   ШГБ 17/12/2015 21/12/2015 21/12/2015 29/01/2016 31/12/2016  
  Бүгд нийт дүн 494.539   494.539