2013 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдсэн хөрөнгө оруулөлт

2013 оны сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд

Сумын ОНСангийн хөрөнгөөр ковеш 50 трактор авлаа. Өртөг 80 сая төг

Хогны машин авав. Өртөг 10 сая төг

Хөдөөгийн 4 багт Баг бүрт мал үзлэгийн хоолойтой хашаа барив. Өртөг 4 сая төг.

4-р багийн Бурхадын хясааны голд жижиг гүүр барив. өртөг 1.5 сая төг

1, 2-р багт жижиг гүүр барив. 

Тэжээлийн агуулахыг засварлав. өртөг 10 сая төг

Өвөс тэжээлийн фонд бүрдүүлэв. өртөг 14 сая төг

Нийтийн халуун ус барив. Өртөг 45 сая төг

Ус соруулах, цацах усны машин авав. Өртөг 27 сая

Сумын төвийн худгуудийг засварлав. Өртөг 6 сая төг