2015 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд

Эхчүүдийн амрах байр шинээр барив. Өртөг 44 сая төг

Гудамж хорооллыг хаягжуулав. Өртөг 1.8 сая төг

Замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийв. Өртөг 1 сая төг

2, 4-р багийн эмчийг унаажуулав. Өртөг 3 сая төг

Сургуулийн спорт заалны шал, цонхыг солив. Өртөг 8 сая төг