2014 онд сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд

   

Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр 2014 оны

     
         

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

           
                   

12/16/2014

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Төсөвт өртөг сая, төг

Тухайн онд санхүүжих (сая, төг)

Эрх шилжүүлэх эсэх

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Үнийн санал авах эцсийн хугацаа

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ажил

1

Цэцэрлээгт хүрээлэн байгуулах

40000000

40000000

Үгүй

Харьцуулалтын арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

2

Баярын талбай шинээр барих

60000000

60000000

Үгүй

Нээлттэй тендер шалгаруулалт

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

3

Сумын төвийн зам засвар

20000000

20000000

Үгүй

Харьцуулалтын арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

4

Баяр наадмын зардал

10000000

10000000

Үгүй

Шууд гэрээ байгуулах арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

5

Худаг гаргах, засварлах

16000000

16000000

Үгүй

Харьцуулалтын арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

6

Зам даваа засах

18000000

18000000

Үгүй

Харьцуулалтын арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

7

Багуудын төвийг засах

40000000

40000000

Үгүй

Харьцуулалтын арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

8

Сумын гэрэлтүүлэг нэмж тавих

8684000

8684000

Үгүй

Шууд гэрээ байгуулах арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

9

3-р дугаар багийн суврагатай дөрөлжийг засварлах

2600000

2600000

Үгүй

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

10

Халуун усанд гүний худаг гаргаж, носос, хайс барих

4500000

4500000

Үгүй

Шууд гэрээ байгуулах арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

 

 

219784000

219784000

 

 

 

 

 

 

 

 

Бараа

1

Бохирын машин авах

30000000

30000000

Үгүй

Харьцуулалтын арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

2

Хогийн машинтай авах

10000000

10000000

Үгүй

Шууд гэрээ байгуулах арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

3

Ковш 50 авсан үлдэгдэл дутуу мөнгө

20000000

20000000

Үгүй

Шууд гэрээ байгуулах арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

4

3-р багийн эмчийн Мотоцикл

1300000

1300000

Үгүй

Шууд гэрээ байгуулах арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

5

ОНХС-ын ажлын гүйцэтгэлийг хянах, хүлээн авах зардал

1000000

1000000

Үгүй

Шууд гэрээ байгуулах арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

Нийт дүн

62300000

62300000

 

 

 

 

 

 

 

 

Үйлчилгээ

1

Сумын төвийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх

14000000

14000000

Үгүй

Зөвлөх сонгох бага үнийн арга

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

 

 

14000000

14000000

Үгүй

 

12/24/2014

1/14/2014

2/14/2014

2/24/2014

12/31/2014

 

 

Нийт дүн

296084000

296084000