ЗДТГ-ын 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өр авлагын мэдээ