ЗДТГ-ын 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өр авлагын мэдээ