ЗДТГ-ын 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өр авлагын мэдээ