ЗДТГ-ын 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өр авлагын мэдээ