ЗДТГ-ын 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өр авлагын мэдээ