ЗДТГ-ын 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өр авлагын мэдээ