ЗДТГ-ын 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өр авлагын мэдээ