Дөрөлж хорооллын худаг ашигалалтад орлоо.

ОНХСангийн хөрөнгөөр 9.5 сая төгрөгний төсөвт өртөгөөр Дөрөлж хороололд гүн өрмийн худгын цооног шинээр өрөмдлөг хийж ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усан хангамжтай боллоо. Ажил гүйцэтгэсэн Тэнгэрийн гарц ХХК-ны хамт олонд талархал илэрхийлье.