Нийт өрхөөрөө орж иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, хаваржилтын байдалтай танилцлаа

Жаргалант сумын Засаг даргын захирамжаар 57 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг нийт өрхөөрөө орж 2018 оны ажлын тайлан, 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, 2020 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийх ажлын саналыг авч, Нийт "Хүүхэд хамгаалал- Өрхийн хөгжлийг дэмжих" нэрлэсэн жилийн хүрээнд 0-18 настай хүүхэдтэй өрхүүдээс судалгаа авч үр дүнгийн боловсруулалт хийхээр ажиллаж байна