ЗДТГ-ын хамт олон Хадланд гарав

хадланд гарч 2 өдөр өвс хадаж бөөгнүүлэн 2 машин өвсийг сумын өвс тэжээлийн фондод хандивлав.